ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Het Memory Vrijheidsmuseum heeft deze ANBI status

Naam van de instelling

 • Stichting Memory Vrijheidsmuseum

Het RSIN nummer

 • Het RSIN nummer van het Memory Vrijheidsmuseum is: 803067562

Contactgegevens

 • Grotestraat 13, 7443 BA Nijverdal
 • info@memorymuseum.nl t.a.v. het Bestuur

Doelstelling van de Stichting

De stichting heeft ten doel:

 • a. het exploiteren van een museum
 • b. het in stand houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, speciaal ook waar het de oorlogsjaren in Overijssel betreft
 • c. het bijdragen aan bewustwording wat oorlog vermag in het verleden en het heden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • a. samenwerken binnen het Platform WO2 Overijssel
 • b. met educatieve programma’s bijdragen aan de vorming van jeugdige Nederlanders tot volwassen burgers die actief en positief bij willen dragen aan onze democratische en multiculturele samenleving
 • c. met debat en dialoog over oorlog, vrede en vrijheid bijdragen aan kennis, multi-perspectief denken en invoelvermogen voor medeburgers
 • d. plaats van ontmoeting voor en met veteranen en andere geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties
 • e. ontmoetingscentrum in Overijssel voor democratie
 • f. het museum uit nutten als bron voor veelsoortige arrangementen gericht op herinneringstoerisme
 • g. al hetgeen met de in lid 1 neergelegde doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn

Namen en functies van de bestuurders

Voorzitter:De heer H. (Henk) Morsink
Secretaris:De heer P.J.W. (Peter) van der Sluis
Penningmeester:De heer G.A. (Gijs) Tiebot
Bestuurslid (Educatie):Mevrouw W.H. (Ineke) Munter
Bestuurslid (Debat & Dialoog):De heer P.C.J. (Peter) Mensink

Beloningsbeleid

 • geen beloningen; wel kostenvergoedingen

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten

 • De afgelopen 2 jaar hebben wij het Memory Museum geëxploiteerd overeenkomstig onze doelstellingen/statuten.
 • Per 1 oktober 2018 hebben we het museum tijdelijk moeten sluiten vanwege het realiseren van onze uitbreidingsplannen.
 • De officiële heropening van het museum zal plaatsvinden op 28 oktober 2019 door de minister van onderwijs  de heer Drs. A. Slob.

Publicaties

Financiële informatie